Reportáže

Návrat žáků 1. stupně k prezenční výuce

V týdnu od 12. 4. bude probíhat prezenční výuka žáků 2., 3. a 4. třídy. Žáci 1. třídy, 5.A a 5.B budou dále na distanční výuce. V týdnu od 19. 4. se situace otočí.

Žáci se mohou účastnit prezenční výuky pouze, když ve škole absolvují 2 neinvazivní antigenní testy, a to v pondělí a ve čtvrtek ráno, okamžitě po příchodu do školy. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude evidovat absenci žáka jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. V případě, že žák nastoupí do školy např. v úterý, probíhá samotest jeho první den v týdnu (tj. v úterý) a druhý samotest poté za 2-3 dny.

Testování bude probíhat formou samoodběru, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Vyučující bude žákovi dávat pouze instrukce, jak test provést, ale samotest provádí žák sám. Naše škola obdržela testy Singclean a do konce školního roku by se typ testu neměl měnit. Prosím rodiče, aby s žáky ještě doma prošli instruktážní video k testování. Video a návody jsou zde: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

V případě testování žáků 1. až 3. třídy mohou být u samotestu přítomni rodiče žáka. Z důvodu bezpečnosti by test probíhal v jiné místnosti (než kmenová třída). Pokud chcete u samotestu být přítomni, informujte nás co nejdříve.

V případě, že žáci budou navštěvovat ranní družinu, probíhá samotestování hned po příchodu do školy ve školní družině. Ve třídě už se poté tito žáci netestují.

V případě, že se při testu v pondělí objeví pozitivní výsledek, žák odchází domů a ostatní žáci zůstávají ve škole. Pozitivní žák po domluvě se svým lékařem podstoupí v nemocnici PCR test, pokud je negativní může se vrátit do školy. Ovšem, pokud se objeví pozitivní test u žáka ve čtvrtek, okamžitě celá třída odchází domů a čeká se na vyhodnocení PCR testu z nemocnice, pokud je tento PCR test negativní celá třída jde zpět do školy, pokud je pozitivní je nařízena KHS celé třídě karanténa. Nejenom z tohoto důvodu žádám rodiče, aby žáky s příznaky onemocnění CoVID-19 neposílali do školy. Více v letáku: https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/10281/testovani-diagram.pdf

Testování se neprovádí u žáků, kteří mohou prokazatelně doložit, že byli v karanténě z důvodu pozitivního PCR testu a od tohoto pozitivního PCR testu uplynulo méně než 90 dnů. Pokud je to váš případ, informujte, co nejdříve školu. Testování se také neprovádí u osob, které mají 14 dnů po provedeném očkování 2. dávkou.

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí. Týká se pouze žáků 1. stupně ZŠ Kvasice, kteří budou díky rotační výuce doma na distanční výuce a jejichž rodiče jsou: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo  pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,  zaměstnanci bezpečnostních sborů,  příslušníci ozbrojených sil,  zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,  zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,  sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,  zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Pro tyto žáky bude zřízeno nové oddělení školní družiny, kde budou v průběhu celého dne pod dozorem pedagogického pracovníka. Na tyto žáky se také vztahuje povinnost dvou ag testování. Pokud se jedná o váš případ, informujte neprodleně vedení školy.

Obědy:
Všichni žáci, kteří budou mít prezenční výuku ve škole, budou mít automaticky nahlášeny obědy ve školní jídelně (tzn. od 12.4. do 16.4. žáci 2.,3. a 4. třídy), v dalším týdnu zase žáci 1., 5.A a 5.B.  Pokud chcete oběd odhlásit proveďte tak samostatně přes internet nebo telefonicky informujte vedoucí šk. jídelny. Všichni žáci na distanční výuce (tj. i žáci 2. stupně) mají obědy automaticky odhlášeny, ale mohou si obědy odebírat formou výdejového okénka do plastových boxů v čase  12:45 do 13:30 z rampy za školou. Žáci na distanční výuce si ale musí odběr jídla předem nahlásit přes internet.

Školní družina:
Provoz školní družiny bude pro přihlášené žáky fungovat standardním způsobem. Fungovat bude i ranní družina, pouze opět upozorňujeme, že žáci, kteří navštěvují ranní školní družinu budou testováni již v ranní družině ihned po příchodu do školy.

2. stupeň – skupinové konzultace
Žáci 2. stupně se mohou od 12. 4. účastnit ve škole skupinových konzultací v počtu 6 žáků v jedné skupině. Konzultace pro žáky 6.-8. třídy mohou probíhat pouze z předmětů matematika – český jazyk a pouze u žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Skupinová konzultace žáků 9. ročníku (1 skupina 6 žáků) může probíhat pouze k přípravě na přijímací zkoušky. Žáci, kteří se budou skupinových konzultací účastnit musí podstoupit ag testování. Pokud máte o konzultace zájem, zejména žáci 9. ročníku, neprodleně se domluvte s vyučujícími předmětů, které jsou potřebné k přijímacímu řízení.
Ve škole mohou probíhat konzultace 1 učitel-1 žák, v tomto případě není žák testován ag samotestem.

Ochrana dýchacích cest
Zaměstnanci školy a všechny dospělé osoby musí v budově školy nosit respirátor. Žáci jsou po celou dobu pobytu ve škole povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Buďte ohleduplní a v případě, že jsou vaše děti zdravé, tak je pošlete do školy. Čím déle budou děti doma, tím hůře se jim bude vracet a tím více problémů v budoucnu vznikne.
Další informace o testování ve školách naleznete např. zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Autor: Mgr. František Látal, Ph.D.